می گیلان

تاریخ, موسیقی, فرهنگ, جغرافی, زبان, شعر و مسایل روزمره گیلان

Archive for the ‘داستان’ Category

دوعا تاثیر

Posted by صابر در دسامبر 30, 2010

ایته پولدار مردای کابلˇ مئن، قلعه فتح الله مچدˇ پاهلو ایته رستوران چاکود کی اونی دورون موسیقی و رقص و آواز بو و شرابم سرو بوستی.

مچد موللا هر روز منبرˇ سر موعظه کودی و خو صحبتانˇ آخر سر دوعا کودی تا خودا ا رستورانˇ صاحبا ایته بلای آسمانی باوره چون کی انی مردوما به فساد فاکشه.

ای ماه رستورانˇ فعالیتˇ جی نوگوذشته بو کی گورخونو(رعد و برق) بزه توفان بوبوست و تنها جایی کی داغانا بوست، ها رستوران بو کی ده تومام خاکسترا بوست.
مچدˇ موللا فردایی غرورˇ امرا بامو اول خودایا شکر بوکوده بعد هم خرابا بوستن او خانه فسادا تبریک بوگوفته و اضافا کوده، اگر مومن از ته دل خودا جی چیزی بخایه، نا امیدا نیبه.
امما اشانی خوشحال زیاد طول نکشه، چون کی رستورانˇ صاحاب بوشو دادگاه اشنه ره شکایت بوکوده و مچد و موللاˇ جی تاوان و خسارت بخاسته، امما موللا یو مومنان زیر بار نوشویید و قوبول نوکودید.
قاضی هر دو طرفا باورده دادگاه دورون و بعد ان کی اشنی گبانا گوش بوکوده بوگوفت، من نانم چی حوکمی فدم. هر دو طرفˇ گبانا بشناوستم.
ای طرف موللا و مومنانی ایسایید کی به تاثیر دوعا باور نارید.
او طرفم ایته کافرˇ مشروب فروش ایسه کی به تاثیر دوعا باور داره

پائولو کوئیلو

Posted in داستان | 2 Comments »

خوشگل کور

Posted by صابر در آوریل 11, 2010

کورکه فاصله تا پیرمردای فقط اینفر بو، ایته چوبی نیمکتˇ سر، ایته فواره جلو، پیرمردای کوره واپرسی:
– غمگینی؟
– نه .
– موطمئنی ؟
– نه .
– چرا وانگ زنی ؟
– می رفیقان مرا دوست ناریدی .
– چره ؟
– چون خوشگل نیم .
– قبلا انه ترا بوگوفتید؟
– نه .
– ولی تو خوشگلترین دوختری ایسی که من تا هسا بیدم .
– راست گی ؟
– اها، از ته می قلب انه گم.
کور ویریشته، پیرمرداکه ماچی بدا، بدووسته بوشو خو رفیانه ورجا، شادˇ شاد.
چن دقیقه بعد، پیرمردای خو ارسویه(اشکانه) پاکا کوده، خو کیفا بازا کود، خو سیفیدˇ عصایه اوساده را دکفته بوشو…

ا متنا اینفر به فارسی قبلا مره اوسه کوده، منم گیلکی بوکودم.

Posted in داستان, زیان گیلکی | 12 Comments »

نامه ای به خودا

Posted by صابر در مارس 7, 2010

ایته زای خو ماره بوگوفت
می تولدˇ ره ایته چرخ(دوچرخه) خایم، بابی خیلی شرور زای بو، همیشه اذیت و آزار کودی
انی مار انˇ بوگوفته: تی حق ایسه تی تولدˇ وستی تره ایته چرخ بیهینم؟
بابی بوگوفت: آره
انی مار انˇ بوگوفت: بوشو اوتاق دورون ایته نامه خودا ره بینیوس کی اون تره تی خوبه کارانی که انجام بدئی وستی ایته چرخ فده

نامه شماره یک
سلام عزیزˇ خودا
می نام بابیه، من زاک خیلی خوبی بوم و الان از تو خایم ایته چرخ مرا فدی
تی دوست دار
بابی

بابی ایپچه فیکر بوکوده بیده کی چون کی ا نامه دروغه کارساز نیه و چرخی انی گیر نایه. هنی وستی نامه یا پارا کوده.

نامه شماره دو
سلام خودا
می نام بابیه و من همیشه سعی کودیم کی پسر خوبی ببم، لوطفاً می تولدˇ وستی ایته چرخ مره فدن
بابی

بازیم ایپچه فیکر بوکوده و بیده کی ا نامه یم جواب فانده و هنی وستی ایتیم پارا کوده

نامه شماره سه
سلام خودا
می نام بابیه، دوروسته کی من زاک خوبی نوبوم ولی اگه می تولدˇ واستی ایته چرخ مره فدی تره قول دهم کی زاکه خوبی ببم
بابی

بابی بازیم خومره فیکر بوکوده کی شاید ا نامه یم جواب فانده، هنیˇ واستی انم پارا کوده
در فیکر بوشو، بوشو خو مارˇ بوگوفت خایم بشم کلیسا
انه مار بیده کی انˇ ترفند کارساز بو، انˇ بوگوفت خاب بوشو ولی قبلˇ شام خانه بءس، بابی بوشو کلیسا
ایپچه بینیشت و وقتی بیدی هیچ کس اویه نءسه، بپرست و مریم مقدس موجسمه یا بودوزی و از کلیسا فرار بوکود
بعد موستقیم بوشو خو اتاقˇ دورون ایته نامه جدید بینیویشت.

نامه شماره چهار
سلام خودا
تی مار می ورجه ایسه! اگر انه خایی باید می تولدˇ ره ایته چرخ مره فدی
بابی

توجه: ا داستان ترجمه بوبوسته از ایته متن فارسی ایسه کی اگر اونی آدرسا خایید می امرا تماس بیگیرید.

Posted in داستان, زیان گیلکی | 6 Comments »

چنته متن کوتاه

Posted by صابر در فوریه 21, 2010

روز ۲1 فوریه، برابر ایسه با ماری زبانه جهانی روز(روز جهانی زبان مادری)، به مناسبت ا روز قرار بو ایته داستان کوتاه از انگلیسی به گیلکی ترجومه بوکونم، نوبوست، با ایته درجه تخفیف بوشوم فارسی ترجومه بوکنم، کارا تا نصفه پیش ببردم، فایل ولی نابودا بوست. بالاخره تصمیم بیگیفتم چنته متن کوتاه از انگلیسی ترجومه بوکونم. اشن ای سری لطیفه انه ایسد به زبان انگلیسی کی از وبلاگ ایته استاد زبان انگلیسی اوسادم کی در منبع تنید آدرس اونی بلاگه بیدینید. اومیدوارم سالانه آینده بتانم کاره بهتری ارائه بوکونم.

تنها ایسن

آی جانسون(آقای جانسون) ایته پولدار آدم بو. ایته خوشگله خانه دورون زندگی کودی یو کولی هم خدمتکار داشتی، ولی انی زن بمرده بو، هیچ زاکیم ناشتی.
بعدش ایدفایی بومورد، موردوم بوگوفتید کی «انی خیدمتکاران انه بوکشتید چون کی انی پولی خواستید»
اما خیدمتکاران بوگوفتید» نه اون خودش خورا بوکوشته»
پولیس بامو و سوالات زیادی از خیدمتکاران واورسی و بعد از چند هفته ایته محاکمه بزرگ را دکفت. دوته وکیل مشهور اویه ایسابید و کولیم شاهد موهم.
ایته از وکلا، ایته از شاهدانه واورسی «مره بوگو» «آیه(آقای) جانسون گاه گلف کی تنها بو خومره حرف زءی؟»
شاهد جواب بدا «نانم»
وکیل با عصبانیت بوگوفته» نانی؟» «تو نانی؟ تو کی انی بهترین رفءق بی! نیبی؟ چوتو نانی؟»
شاهد انه بوگوفت»چون کی هیچوخت زمانی کی تنها بو انی امرا نءسا بوم»

من کویه ایسام؟

«نت» ایته کوجدانه شهرˇ دورون در کشور انگلیس زندگی کودی. اون همیشه خو تعطیلاته انگلیسˇ دورون ایسائی، ولی پارسال فک بوکوده کی
» من هیچوقت از انگلستان بیرون نوشام، می همه تا رفیقان شیدی اسپانیا، خایلیم انه دوس داریدی، پس ه(ها) امسال باید بشم هویا»
اول بوشو مادرید ایته کوجدانه هوتل دورون چند روزی بءسه. اولین صویه بوشو بیرون ایپچه قدم بزنه. انگلیسه دورون موروم از چپ رانید(رانندگی کونید)
ولی اسپانیا دورون از راست. نت انه جختراده بو(فراموشا کوده بو) ، وختی از ایته شلوغ تقاطع ردا بوستن دوبو، ایته چرخ(دو چرخه) انه بزا و انه نقش بر زمین بوکود.
نت چند ثانیه ای زمین بکفته بو و بعد ویریشته و بوگوفته» من کویه ایسام؟»
ایته پیرمرده نقشه فوروش کی او طرف خیابان ایسا بو، درجا بامو اطرف و نتˇ بوگوفته کی «نقشه یه شهر خائید قربان؟»

سامی و آنی

آی پیترز(آقای پیترز) دوته زای داشتی. سامی 7 ساله بو یو انی خاخور آنی 4 ساله. سامی بوشو مدرسه، ولی آنی نتانست.
وختی سامی بخانه ایسابو، اغلب خو خاخور امرا بازی کودی زمانی کی اشنˇمار آشپزی یا نظافت کودی و ان خو کوجدانه خاخور امرایم خیلی خب بو، آی پیترزم تانستی در سکوت خو کارانه بوکونه
ایته شنبه صوب، دو تا زای زمانی کی اشنه مار ناهارا آمادا کودن دوبو، باغˇ دورون بازی کودید.
اشن خوشحال بید تا زمانی کی آنی ایدفایی شروع بوکود وانگ بزا یو بدوبست بوشو آشپزخانه خو مارˇ ورجه.
خانم پیترز از آشپزی دس بکشی و انه بوگوفت» چرا وانگ زنی؟»
«سامی می چوبی اسبه بشکنه»، انه بوگوفتو بلندتر وانگ بزا
انی مار انه واورسی»چوتو انه بشکنه؟»
آنی وانگ زءنا قطا کود، ولی برای چند ثانیه جوابم ندا. بعد بوگوفته کی»انه بوکوفتم اونی سره»(با این بر سرش کوبیدم)

وزن

پورزمات پیش، وختی هواپیمایان خیلی پیلدانه یو قوی نیبید، همه ی موسافرانه با اشنه بار وزن کودید
خاب هوایپمایم نتانستی بیشتر از انی قدرت تحمل حمل و نقل بوکونه. وختی هواپیمایان پیلدانه تر و قوی ترا بوستید،
فقط بارانه وستی وزن بوکده بید، الانم گاه گلف به جای وزن گیری اشن اندازه گیری بید به جای وزن بوستن.
چون هواپیمایانه ره اندازه موهم تره تا وزن. هوایپمایان الانه خایلی پیلدانه یو قوی اید. تنید اکثراً وزنا تحمل بوکونید.
ولی وختی ایته موسافر بخایه از هواپیمایی هواوائی شوئن و امون بوکونه، هنده باید وزن ببه.
ایبار ایته چاقه مردای از منشی فرودگاه واورسی چقدروزن دره، بعد ایپچه بئسا بوگوفت «لباس امرا یا بی لباس؟»
کوره دانه انه جواب بدا»خاب قربان…. چوتویی خائید سفر بوکونید؟»

سخنران

در طی دومین جهانی جنگ خایلی سخت بو کی هواپیما امرا سفر بوکونی، چون کی ان خیلی دولت و ارتشه ره موهم بو.آی برون(آقای برون) در زمان ا جنگ دولت ره کار کوده. ایته شهروند بو یو ایته کار خایلی مخفیانه کره انجام دئن دوبو.

به جز ایته تعداد کمی، هیچ کس نباید درباره ا کار بدانسته بی چون خایلی پور اهمیت بو!

ایته روز اون واسه ایته سخنرانی ره بوشابه ادینبورگ، ولی در آخرین لحظه ایته افسر  موهم به فرودگاه فارسه یو آی برونˇ صندلیه اونه فدد و برون نتنسه بشه خو سخنرانیه انجام بده.

هتو بوگوذشته تا زمانی کی ان فارسه به او شهر و اون مامور موهم بفهمست مردی کی اونی جایه بیگیفت تا به سخنرانی اینفر برسه، هو سخنران بو!

پیر دختران

هلن خو خاخور امرا زندگی کودن دوبو، هر دو دور و بره 75 سال سن داشتید،  و هیچکدام هم هیچوقت ازدواج نوکدد.
اوشن ایته کوجدانه ماشین کی قدیمیم بود داشتید. و گاه گلف وختی خاسید بشید جایی، ماری رانندگی کودی، چون کی اونی چشم بهتر کار کودی
ایته آخر هفته اشن بوشود به سمت ایته شهرستان بزرگ تا چیزی کی روزنامه دورون بیده بودا اویه بیدیند. هیچکودام از اشن قبلا اویه نوشه بود.
ایته ترافیک سنگین دورون ایسا بودو به سمت خیابان دست راست بوشاد ولی او خیابان درون ماشین نواسه بوشه.
ایته پلیس اویه ایسابو و خو سوته بیرون باورده و سوت بزه، ولی ماری توقف نوکوده، پلیسم خو موتوره اوساد اشنه دومبال کفت
بعد ان کی اشنه دستور بدا کی بئسید، بوگوفته:» می سوته صدای نشتاوستید؟»
ماری مودبانه بگوفت: «بله ولی مامی(اشنه مار) امره بوگوفت هیچوخت زمانی کی مردکان بخواستید توقف نوکونیم!»

خانواده فقیر

جیم باهوش بو، ولی از سختˇ کار تنفر داشتی. اون گوفتی» تو سخت کار کونی، خایلی یم پول به دست اوری و بعد هم دولت بیشتر اونه از تو فگیره، من ایته آسانˇ کار خایم کی پول زیاد اونه دورون دبه یو دولت هم درباره اون چیزی ندانه»
پس امان دوزد ببیم، ولی اون خودش دوزدی نوکودی، دیگرانه وادار کودی.

اوشان انی مانستن باهوش نیبید، پس ان همه کارانا ترتیب دی و اشانه گوفتی و اوشانم انجام دءید
ای روز اوشان منتظر ایته خانواده پولدار ایسابید برای سرقت، و جیم ایته از اوشنه اوسه کوده به ایته خانه زیبای خارج از شهر.
عصر بو و زمانی کی مردای از طریق ایته چنجره فاندرست، او ایته پسر و دختر جوانه بیدی کی ایته پیانو امره دونوازی کودید.
زمانی کی واگردست جیمˇ ورجه، اونˇ بوگوفت» اشن نباید پولدار ببید، دو نفری ایته پیانو سر کار کودید»

دوکتور زیرک

هنری آمریکا شین بو و ایته تعطیلاتˇ وستی بامو بو لندن.
ایروز، انی احوال خوب نوبو! ان بوشو سر میز هوتلˇ مونشی و بوگوفته» من خایم ایته دوکتوره بیدینم. تانی ایته خوبˇ دوکتوره نامه مرا بیگی؟»
مونشی دفتره فاندرست و بوگوفت»دوکتور کنث 6101 0.»
هنری بوگوفت» خایلی خایلی ممنون، گران حساب کونه؟»
مونشی جواب بدا کی» خاب… اون معمولا اولین بار خو بیمارانه با 2 پوند ویزیت کونه و دفعات بعد با ایتا و نصف قیمت»
هنری تصمیم بیگیفته نیم پونده بداره، زمانی کی بوشو دوکتوره بیدینه بوگوفت» من دوبارده باموم دوکتور!»
چن لحظه ای دوکتور انه صورت با دقت فاندرست بدون ان کی چیزی بگه. بعد خو سره تکان بدا بوگوفته «آه بله!» اونه آزمایش بوکود و بوگوفته»همه چیز خوب پیش شون دره! فقط هو دستورالعملی کی دفایه پیش ترا فادما ادامه بدن»

منبع: http://rezanooshmand.blogfa.com/post-158.aspx

Posted in داستان, زیان گیلکی | برچسب‌ها: , | 4 Comments »