می گیلان

تاریخ, موسیقی, فرهنگ, جغرافی, زبان, شعر و مسایل روزمره گیلان

Posts Tagged ‘لطیفه گیلکی’

چنته متن کوتاه

Posted by صابر در فوریه 21, 2010

روز ۲1 فوریه، برابر ایسه با ماری زبانه جهانی روز(روز جهانی زبان مادری)، به مناسبت ا روز قرار بو ایته داستان کوتاه از انگلیسی به گیلکی ترجومه بوکونم، نوبوست، با ایته درجه تخفیف بوشوم فارسی ترجومه بوکنم، کارا تا نصفه پیش ببردم، فایل ولی نابودا بوست. بالاخره تصمیم بیگیفتم چنته متن کوتاه از انگلیسی ترجومه بوکونم. اشن ای سری لطیفه انه ایسد به زبان انگلیسی کی از وبلاگ ایته استاد زبان انگلیسی اوسادم کی در منبع تنید آدرس اونی بلاگه بیدینید. اومیدوارم سالانه آینده بتانم کاره بهتری ارائه بوکونم.

تنها ایسن

آی جانسون(آقای جانسون) ایته پولدار آدم بو. ایته خوشگله خانه دورون زندگی کودی یو کولی هم خدمتکار داشتی، ولی انی زن بمرده بو، هیچ زاکیم ناشتی.
بعدش ایدفایی بومورد، موردوم بوگوفتید کی «انی خیدمتکاران انه بوکشتید چون کی انی پولی خواستید»
اما خیدمتکاران بوگوفتید» نه اون خودش خورا بوکوشته»
پولیس بامو و سوالات زیادی از خیدمتکاران واورسی و بعد از چند هفته ایته محاکمه بزرگ را دکفت. دوته وکیل مشهور اویه ایسابید و کولیم شاهد موهم.
ایته از وکلا، ایته از شاهدانه واورسی «مره بوگو» «آیه(آقای) جانسون گاه گلف کی تنها بو خومره حرف زءی؟»
شاهد جواب بدا «نانم»
وکیل با عصبانیت بوگوفته» نانی؟» «تو نانی؟ تو کی انی بهترین رفءق بی! نیبی؟ چوتو نانی؟»
شاهد انه بوگوفت»چون کی هیچوخت زمانی کی تنها بو انی امرا نءسا بوم»

من کویه ایسام؟

«نت» ایته کوجدانه شهرˇ دورون در کشور انگلیس زندگی کودی. اون همیشه خو تعطیلاته انگلیسˇ دورون ایسائی، ولی پارسال فک بوکوده کی
» من هیچوقت از انگلستان بیرون نوشام، می همه تا رفیقان شیدی اسپانیا، خایلیم انه دوس داریدی، پس ه(ها) امسال باید بشم هویا»
اول بوشو مادرید ایته کوجدانه هوتل دورون چند روزی بءسه. اولین صویه بوشو بیرون ایپچه قدم بزنه. انگلیسه دورون موروم از چپ رانید(رانندگی کونید)
ولی اسپانیا دورون از راست. نت انه جختراده بو(فراموشا کوده بو) ، وختی از ایته شلوغ تقاطع ردا بوستن دوبو، ایته چرخ(دو چرخه) انه بزا و انه نقش بر زمین بوکود.
نت چند ثانیه ای زمین بکفته بو و بعد ویریشته و بوگوفته» من کویه ایسام؟»
ایته پیرمرده نقشه فوروش کی او طرف خیابان ایسا بو، درجا بامو اطرف و نتˇ بوگوفته کی «نقشه یه شهر خائید قربان؟»

سامی و آنی

آی پیترز(آقای پیترز) دوته زای داشتی. سامی 7 ساله بو یو انی خاخور آنی 4 ساله. سامی بوشو مدرسه، ولی آنی نتانست.
وختی سامی بخانه ایسابو، اغلب خو خاخور امرا بازی کودی زمانی کی اشنˇمار آشپزی یا نظافت کودی و ان خو کوجدانه خاخور امرایم خیلی خب بو، آی پیترزم تانستی در سکوت خو کارانه بوکونه
ایته شنبه صوب، دو تا زای زمانی کی اشنه مار ناهارا آمادا کودن دوبو، باغˇ دورون بازی کودید.
اشن خوشحال بید تا زمانی کی آنی ایدفایی شروع بوکود وانگ بزا یو بدوبست بوشو آشپزخانه خو مارˇ ورجه.
خانم پیترز از آشپزی دس بکشی و انه بوگوفت» چرا وانگ زنی؟»
«سامی می چوبی اسبه بشکنه»، انه بوگوفتو بلندتر وانگ بزا
انی مار انه واورسی»چوتو انه بشکنه؟»
آنی وانگ زءنا قطا کود، ولی برای چند ثانیه جوابم ندا. بعد بوگوفته کی»انه بوکوفتم اونی سره»(با این بر سرش کوبیدم)

وزن

پورزمات پیش، وختی هواپیمایان خیلی پیلدانه یو قوی نیبید، همه ی موسافرانه با اشنه بار وزن کودید
خاب هوایپمایم نتانستی بیشتر از انی قدرت تحمل حمل و نقل بوکونه. وختی هواپیمایان پیلدانه تر و قوی ترا بوستید،
فقط بارانه وستی وزن بوکده بید، الانم گاه گلف به جای وزن گیری اشن اندازه گیری بید به جای وزن بوستن.
چون هواپیمایانه ره اندازه موهم تره تا وزن. هوایپمایان الانه خایلی پیلدانه یو قوی اید. تنید اکثراً وزنا تحمل بوکونید.
ولی وختی ایته موسافر بخایه از هواپیمایی هواوائی شوئن و امون بوکونه، هنده باید وزن ببه.
ایبار ایته چاقه مردای از منشی فرودگاه واورسی چقدروزن دره، بعد ایپچه بئسا بوگوفت «لباس امرا یا بی لباس؟»
کوره دانه انه جواب بدا»خاب قربان…. چوتویی خائید سفر بوکونید؟»

سخنران

در طی دومین جهانی جنگ خایلی سخت بو کی هواپیما امرا سفر بوکونی، چون کی ان خیلی دولت و ارتشه ره موهم بو.آی برون(آقای برون) در زمان ا جنگ دولت ره کار کوده. ایته شهروند بو یو ایته کار خایلی مخفیانه کره انجام دئن دوبو.

به جز ایته تعداد کمی، هیچ کس نباید درباره ا کار بدانسته بی چون خایلی پور اهمیت بو!

ایته روز اون واسه ایته سخنرانی ره بوشابه ادینبورگ، ولی در آخرین لحظه ایته افسر  موهم به فرودگاه فارسه یو آی برونˇ صندلیه اونه فدد و برون نتنسه بشه خو سخنرانیه انجام بده.

هتو بوگوذشته تا زمانی کی ان فارسه به او شهر و اون مامور موهم بفهمست مردی کی اونی جایه بیگیفت تا به سخنرانی اینفر برسه، هو سخنران بو!

پیر دختران

هلن خو خاخور امرا زندگی کودن دوبو، هر دو دور و بره 75 سال سن داشتید،  و هیچکدام هم هیچوقت ازدواج نوکدد.
اوشن ایته کوجدانه ماشین کی قدیمیم بود داشتید. و گاه گلف وختی خاسید بشید جایی، ماری رانندگی کودی، چون کی اونی چشم بهتر کار کودی
ایته آخر هفته اشن بوشود به سمت ایته شهرستان بزرگ تا چیزی کی روزنامه دورون بیده بودا اویه بیدیند. هیچکودام از اشن قبلا اویه نوشه بود.
ایته ترافیک سنگین دورون ایسا بودو به سمت خیابان دست راست بوشاد ولی او خیابان درون ماشین نواسه بوشه.
ایته پلیس اویه ایسابو و خو سوته بیرون باورده و سوت بزه، ولی ماری توقف نوکوده، پلیسم خو موتوره اوساد اشنه دومبال کفت
بعد ان کی اشنه دستور بدا کی بئسید، بوگوفته:» می سوته صدای نشتاوستید؟»
ماری مودبانه بگوفت: «بله ولی مامی(اشنه مار) امره بوگوفت هیچوخت زمانی کی مردکان بخواستید توقف نوکونیم!»

خانواده فقیر

جیم باهوش بو، ولی از سختˇ کار تنفر داشتی. اون گوفتی» تو سخت کار کونی، خایلی یم پول به دست اوری و بعد هم دولت بیشتر اونه از تو فگیره، من ایته آسانˇ کار خایم کی پول زیاد اونه دورون دبه یو دولت هم درباره اون چیزی ندانه»
پس امان دوزد ببیم، ولی اون خودش دوزدی نوکودی، دیگرانه وادار کودی.

اوشان انی مانستن باهوش نیبید، پس ان همه کارانا ترتیب دی و اشانه گوفتی و اوشانم انجام دءید
ای روز اوشان منتظر ایته خانواده پولدار ایسابید برای سرقت، و جیم ایته از اوشنه اوسه کوده به ایته خانه زیبای خارج از شهر.
عصر بو و زمانی کی مردای از طریق ایته چنجره فاندرست، او ایته پسر و دختر جوانه بیدی کی ایته پیانو امره دونوازی کودید.
زمانی کی واگردست جیمˇ ورجه، اونˇ بوگوفت» اشن نباید پولدار ببید، دو نفری ایته پیانو سر کار کودید»

دوکتور زیرک

هنری آمریکا شین بو و ایته تعطیلاتˇ وستی بامو بو لندن.
ایروز، انی احوال خوب نوبو! ان بوشو سر میز هوتلˇ مونشی و بوگوفته» من خایم ایته دوکتوره بیدینم. تانی ایته خوبˇ دوکتوره نامه مرا بیگی؟»
مونشی دفتره فاندرست و بوگوفت»دوکتور کنث 6101 0.»
هنری بوگوفت» خایلی خایلی ممنون، گران حساب کونه؟»
مونشی جواب بدا کی» خاب… اون معمولا اولین بار خو بیمارانه با 2 پوند ویزیت کونه و دفعات بعد با ایتا و نصف قیمت»
هنری تصمیم بیگیفته نیم پونده بداره، زمانی کی بوشو دوکتوره بیدینه بوگوفت» من دوبارده باموم دوکتور!»
چن لحظه ای دوکتور انه صورت با دقت فاندرست بدون ان کی چیزی بگه. بعد خو سره تکان بدا بوگوفته «آه بله!» اونه آزمایش بوکود و بوگوفته»همه چیز خوب پیش شون دره! فقط هو دستورالعملی کی دفایه پیش ترا فادما ادامه بدن»

منبع: http://rezanooshmand.blogfa.com/post-158.aspx

Posted in داستان, زیان گیلکی | برچسب‌ها: , | 4 Comments »