می گیلان

تاریخ, موسیقی, فرهنگ, جغرافی, زبان, شعر و مسایل روزمره گیلان

Archive for دسامبر 2010

دوعا تاثیر

Posted by صابر در دسامبر 30, 2010

ایته پولدار مردای کابلˇ مئن، قلعه فتح الله مچدˇ پاهلو ایته رستوران چاکود کی اونی دورون موسیقی و رقص و آواز بو و شرابم سرو بوستی.

مچد موللا هر روز منبرˇ سر موعظه کودی و خو صحبتانˇ آخر سر دوعا کودی تا خودا ا رستورانˇ صاحبا ایته بلای آسمانی باوره چون کی انی مردوما به فساد فاکشه.

ای ماه رستورانˇ فعالیتˇ جی نوگوذشته بو کی گورخونو(رعد و برق) بزه توفان بوبوست و تنها جایی کی داغانا بوست، ها رستوران بو کی ده تومام خاکسترا بوست.
مچدˇ موللا فردایی غرورˇ امرا بامو اول خودایا شکر بوکوده بعد هم خرابا بوستن او خانه فسادا تبریک بوگوفته و اضافا کوده، اگر مومن از ته دل خودا جی چیزی بخایه، نا امیدا نیبه.
امما اشانی خوشحال زیاد طول نکشه، چون کی رستورانˇ صاحاب بوشو دادگاه اشنه ره شکایت بوکوده و مچد و موللاˇ جی تاوان و خسارت بخاسته، امما موللا یو مومنان زیر بار نوشویید و قوبول نوکودید.
قاضی هر دو طرفا باورده دادگاه دورون و بعد ان کی اشنی گبانا گوش بوکوده بوگوفت، من نانم چی حوکمی فدم. هر دو طرفˇ گبانا بشناوستم.
ای طرف موللا و مومنانی ایسایید کی به تاثیر دوعا باور نارید.
او طرفم ایته کافرˇ مشروب فروش ایسه کی به تاثیر دوعا باور داره

پائولو کوئیلو

Posted in داستان | 2 Comments »