می گیلان

تاریخ, موسیقی, فرهنگ, جغرافی, زبان, شعر و مسایل روزمره گیلان

Archive for ژانویه 2011

طوطی

Posted by صابر در ژانویه 18, 2011

ایته مردی بوشو حیواناتˇ فروشگا و ایته طوطی بخاسته.
فروشگا صاحاب سه تا خوشگل و خوروم طوطیا نشان بدایو بوگفت:او چپی دانه 500 دلاره.
مشتری بوگوفته چرا انقده گران؟
فروشگا صاحاب بوگفت ا طوطی تنه علمی تحقیقات و اجور کارانه بوکونه.
مشتری بوگوفته خاب اویته، او وسطی دانه، اونی قیمت چند ایسه؟
صاحاب فروشگا بوگفت وسطی 1000 دلاره. انی وستیم گران تره کی تنه  هر وانیویسیا(مقاله) بینیویسه کی علمی مسابقاتˇ دورونم همیشه اول به.
آخرسر موشتری آخری طوطی قیمتم واپرسی و فروشگاه صاحاب بوگفت 4000 دلار!
مشتری: ا طوطی چی کاری تنه بوکونه؟
صاحاب فروشگا جواب بدا کی صادقانه بگم من هی چیز خاصی ا طوطی جی نیدئم ولی دنم او دوتایه دیگه انه دوخانیدی رئیس.

Posted in مسائل روزمره | 7 Comments »